Bireysel emeklilik aktarım şartları nelerdir?

Katılımcı, doğrudan emeklilik şirketleri’ne başvuruda bulunabileceği gibi, emeklilik şirketleri’nin ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışına aracılık etmekte olan bireysel emeklilik aracılarıyla temasa geçebilir.

Emeklilik planıyla ilgili bilgilere şirketlerin Internet sitelerinden ve müşteri hizmetlerinden ulaşılabilmektedir.

Plan tercihi yapılırken plan dahilindeki asgari katkı payı tutarı, giriş aidatı tutarı ve ödeme şekli, uygulanan yönetim gideri kesintisi, plan kapsamında sunulan veya tercih edilen emeklilik fonları’nın performansları ve fon işletim gideri kesintileri değerlendirilmelidir.

Ayrıca katılımcılar plan dahilinde sunulan fonların kendi yatırım stratejisiyle uyuşup uyuşmadığını, emeklilik şirketi’nin standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler sunup sunmadığını, kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda emeklilik şirketinin kredi kartına uygulayacağı blokaj süresini öğrenmelidirler.

Bireysel emeklilik sözleşmesi’nde sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır.

Fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı haklarının, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi’nde hakların kullanımı için farklı hükümler bulunmaktadır.

Emeklilik planının değiştirilmesi

Katılımcı emeklilik planını bir yılda azami 4 kez değiştirebilmektedir. Bu yöndeki değişiklik talebinin, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az 2 iş günü önce şirkete yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Yeni emeklilik planı değişiklik tarihi itibarıyla devreye girer ve katılımcıya ve varsa sponsor kuruluşa 5 iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi gönderilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi’nde, gruba dahil olan katılımcılara işveren grup emeklilik sertifikası gönderilir.

Bireysel emeklilik şirketinin değiştirilmesi

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl sonra birikimlerin başka bir şirkete aktarımının yapılabilmesi ve şirket değiştirme mümkün olacaktır.

Bireysel emeklilik aktarım şartları

Katılımcı, mevcut şirketindeki emeklilik sözleşmesi’nin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketi’ne aktarımını talep edebilir.

Başka bir emeklilik şirketi’ne aktarım durumunda, aktarım yapılacak şirkete giriş aidatı ödenmesi gerekmemektedir.

Ancak katılımcının mevcut sözleşmesinde giriş aidatı taksitlendirilmiş ve/veya ertelenmiş ise, Bireysel emeklilik sistemi’nden ayrılma veya başka bir şirkete aktarım durumunda, sözleşmesinin bulunduğu şirket giriş aidatı’nın ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirebilecektir.

Blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemeleri ile ilgili provizyonlar iptal edilecektir.

Aktarım yapmadan önce ileriye yönelik olarak yapılan ödemeler birikimlerle birlikte aktarılacaktır. Ancak bu ödemeler emekliliğe hak kazanılmasına ilişkin süre hesabında dikkate alınmayacaktır.

Şirket, giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar aktarım veya hesap birleştirme talebini yerine getirmeyebilir. Bu durumda şirket katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa aktarımın gerçekleştirilemeyeceğini yazılı olarak bildirir.

Birikimlerin başka bir plan kapsamındaki sözleşmeye aktarımı veya başka hesapla birleştirilmesi

Katılımcı bireysel emeklilik sözleşmesi’ni ilgili planda belirtilen düzenlemeler kapsamında başka bireysel emeklilik sözleşmeleri ile birleştirme yapılabilir. Ancak; bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılmış olan bir hesaptaki birikimler, işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bir hesaba aktarılamaz.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bir hesaba aktarım yapılabilmesi ancak ilgili emeklilik planına katılım için gerekli şartların taşınması ile mümkündür.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi’ne göre açılmış olan hesaplardaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak hesaplara aktarılabilir.

Bireysel emeklilik sözleşmesi ve hesaptaki birikimleri başka birine devir mümkün değildir.

Birikimlerde kısmi aktarım söz konusu değildir, aktarım ancak birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılabilir.

Farklı şirketlerde açılan hesapların birleştirilmesi

Aynı veya farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilebilmesi mümkündür. Farklı şirketlerde açılan hesapların birleştirilebilmesi için birleşme sonucunda kapanan hesabın bağlı olduğu emeklilik sözleşmesi’nin ilgili şirkette en az bir yıl kalmış olması gerekir.

Aynı şirketteki hesapların birleştirilmesi

Sözleşmeler kapsamında ertelenmiş ya da henüz tamamı ödenmemiş giriş aidatı bulunuyorsa, aynı şirkette yapılacak hesap birleştirme işlemlerinde birleştirme işlemi sonrası giriş aidatı’nın alınmasına ilişkin esaslar emeklilik planlarında tanımlandığı üzere uygulanır.

Farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilmesi birikimlerin aktarımı için belirlenen şartlara ve usule göre yapılacaktır.

Hesap birleştirilmesinde giriş aidatı dışında herhangi bir gider kesintisi uygulanmayacaktır.

Hesap birleştirilmesi şartları

Hesap birleştirme işlemi sonrasında lehdar, sözleşmesi devam eden birleştirilen hesap çerçevesinde tanımlı lehdar olacaktır.

Hesap birleştirme işlemi sonucunda yeni emeklilik sözleşmesi düzenlenmez.

Birleştirilen hesapların daha sonra ayrıştırılması mümkün değildir.

Hesap birleştirme ile fon dağılımı değişikliği ve plan değişikliği hakları birleştirilemez. Bu hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır.

Hesapların birleştirilmesinde yürürlük tarihi eski olan emeklilik sözleşmesi, bireysel emeklilik sistemi’ne giriş tarihinin belirlenmesinde esas alınacaktır.

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak

Sistemden ayrılmak için sözleşmenin bulunduğu şirkete başvurmak gerekmektedir. Şirket, kendisine yapılan başvuru üzerine, ayrılma bilgi formu ve hesap özetini katılımcının tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya posta adresine 2 iş günü içinde gönderir.

Katılımcının ayrılma talep formunu imzalayarak şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikimler yasal kesintiler yapılarak formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde katılımcıya ödenecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemindeki birikimlerin haczedilmesi

Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. İlgili hesabın yapılması sırasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınır.

Sistemde 36 aydır bulunmakta olan bir katılımcının 30.000 YTL’lik birikime ulaştığı, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 638,70 YTL olduğu varsayıldığında, bu katılımcının birikimlerinin 22.993,20 YTL’lik (36 * 638,70 YTL) bölümü haczedilemeyecektir.

Bireysel emeklilik sistemi’nden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

İlgili hesabın yapılması sırasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınır. Bireysel emeklilik sistemi’nden emekli olan bir kişinin yıllık gelir sigortası’ndan aylık 1.000 YTL almakta olduğu, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 638,70 YTL olduğu varsayıldığında, aylık olarak ödenen 1.000 YTL’nin, 638,70 YTL’si hacze konu edilemeyecektir.

Haczedilemeyecek tutar, katılımcının tüm hesaplarındaki toplam birikimi üzerinden hesaplanacaktır.

Emeklilik şirketlerinin katılımcıları planları ve sözleşmeleri ile ilgili bilgilendirmesi

Emeklilik şirketi, yıllık hesap bildirim cetveli ile birlikte emeklilik planındaki yönetim ve fon işletim gideri kesintilerine, fon unvanlarına, asgari katkı payı tutarına ve benzeri mahiyetteki değişikliklere ilişkin bilgi notunu katılımcıların tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine hesap dönemlerini takip eden on iş günü içinde, göndermekle yükümlüdür.

Ayrıca katılımcılar herhangi bir zamanda birikimlerinin tutarını öğrenmek istemeleri halinde o günün fon değerlerini emeklilik şirketinin çağrı merkezi, Internet sitesi veya Takasbank´dan öğrenebilecektir.