Birikimli hayat sigortası, kişinin tasarruf yaparak kendisini ve taşıdığı hayati riskler nedeniyle de sevdiklerini güvence altına alan sigorta poliçeleridir.

Birikimli hayat sigortası, birikim ve vefat teminatlarını kapsar. Poliçenizde belirtilen süre sonunda oluşan birikimler tarafınıza ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı durumundaysa, yakınlarınıza güvence sağlar.

Ayrıca, ödediğiniz primlerden yapılacak olan kesintilerle, aşağıdaki teminatları da birikimli hayat sigortası kapsamına alabilirsiniz:

Ek Teminatlar Kaza Sonucu Vefat Teminatı:

Hayat sigortası yaptıran kişinin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi durumunda vefat teminatına ek olarak verilen bir sigorta teminatı’dır.

Kaza sonucu vefat durumunda lehdarlara vefat teminatı ve kaza sonucu vefat teminatı toplamı kadar sigorta tazminatı ödenir.Vefat teminatı 10 Milyar TL, kaza sonucu vefat teminatı 10 Milyar TL olan bir sigortalının kaza sonucu vefat etmesi halinde lehdarlarına her iki teminatın toplamı olan 20 Milyar TL ödenir.Sigortalının ek teminat olarak kaza sonucu vefat teminatını almadığı ve kaza sonucu vefat ettiği hallerde lehdara 10 Milyar TL ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı:

Hayat sigortası yaptıran kişinin kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde sigortalıya, en fazla seçmiş olduğu teminatın limiti kadar tazminat ödenir. Bu teminatın söz konusu olabilmesi için bir uzvun kesinlikle kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir. Bir uzvun kalıcı sakatlığa uğraması halinde Ferdi Kaza Sigorta genel şartlarında yayınlanan uzuv oran tablosu uygulanarak sigortalıya ne kadar tazminat ödeneceği tespit edilir. Sigorta tazminatı hesaplanırken malul olan uzvun oranı ile kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı çarpılır ve çıkan rakam tazminat olarak sigortalıya ödenir. Uzuvların oran toplamının %100′ü geçmesi durumunda sigortalıya tazminatın tamamı ödenir.

Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı:

Hayat sigortası yaptıran kişinin hastalık sonucu sürekli sakat kalması halinde sigortalıya, en fazla seçmiş olduğu teminatın limiti kadar tazminat ödenir. Bu teminatın söz konusu olabilmesi için bir uzvun kesinlikle kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir. Bir uzvun kalıcı sakatlığa uğraması halinde Ferdi Kaza Sigorta genel şartlarında yayınlanan uzuv oran tablosu uygulanarak sigortalıya ne kadar tazminat ödeneceği tespit edilir. Tazminat hesaplanırken malul olan uzvun oranı ile hastalık sonucu sürekli sakatlık teminatı çarpılır ve çıkan rakam tazminat olarak sigortalıya ödenir. Uzuvların oran toplamının %100′ü geçmesi durumunda sigortalıya tazminatın tamamı ödenir.

Sosyal güvenlik sistemine üye olan/olmayan yaşlılığında maaş almak isteyen, 18 – 60 yaş arasındaki sağlıklı herkes Birikimli Hayat Sigortası yaptırabilir.

Teminat tutarınızı aylık primlerinizin en az 60, en fazla 120 katı olarak belirleyebilirsiniz ve teminatlarınızı YTL,
USD veya EURO’ya endeksli olarak yaptırabilirsiniz.

Birikimli hayat poliçelerine “emeklilik poliçeleri” de denir. Bir kişinin emekli olabilmesi için en az 10 yıl sigorta primi
ödemesi gereklidir.10 yıl prim ödeyen sigortalı isterse prim ödemeye devam eder, isterse emekli olur, isterse de birikmiş parasının tamamını alarak sigortadan ayrılır.

Emekli olmak istemesi halinde her yıl ölünceye kadar veya kendisinin seçmiş olduğu 5 veya 10 yıl gibi bir süre emekli maaşı alır. Eğer sigortalı toplu para alıp ayrılmak isterse, ödediği primlerin toplamını ve o primlerin işletilmesinden doğan kar payı toplamını alır.

Sigortalı primleri bir havuzda toplanarak T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın öngördüğü yatırım araçlarına yönlendirilir. Bu yönlendirme sonucu elde edilen kar her sigortalıya, yatırmış oldukları prim doğrultusunda kar payı olarak yansıtılır ve ödemiş olduğu primlere eklenir.

Sigortalıların biriken paralarını hayat sigortası şirketleri’nden alabilmeleri için sigorta şirketine 3 yıl aralıksız prim ödemeleri gerekmektedir. Birikimli poliçeler aynı zamanda sigortalıların sakatlık ve vefat risklerini de kapsam altına alır ki bunlar ek teminat olarak değerlendirilir.

Birikimli hayat sigortası primleri döviz veya Türk Parası olarak ödenebilir. Dövizli poliçelerde her yıl prim arttırma zorunluluğu yoktur. Türk Lirası poliçelerde ise primlerin enflasyon oranında artırılması gerekmektedir.

Hayat sigortası için ödenen primler vergiden düşülebilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre ücretliler ve beyanname veren mükellefler ödendi makbuzlarını muhasebecilerine iletmek kaydıyla vergi avantajı’ndan yararlanabilirler.

Vefat teminatı dışında farklı riskleri de kapsam altına alan birikimli hayat sigortası bu riskleri ek teminatlarla
güvence altına alır.

Birikimli Hayat Sigortalarında primlerin yatırıma yönlendirilmesi

Birikimli hayat sigortalarından ödenen primlerden risk primi genel gider ve komisyon gideri kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Bu yönlendirme, Hayat Sigortaları Yönetmeliği’ne göre günlük kar payı esasına göre ve sigortalıları korumaya yönelik olarak Yönetmelikte belirlenen menkul kıymet kısıtlamalarına göre yapılmaktadır.

Birikimli hayat sigortasının devredilmesi

Birikimli Hayat sigorta poliçesi’nde tayin edilen sigortalının ve sigorta ettirenin değişikliği mümkündür.

Birikimli hayat sigortası yaptırdıktan sonra üç seneden önce ayrılma durumu

Hayat sigortaları genel şartlarına göre bir yıldan uzun süreli hayat sigortaları’nda, aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça 3 yıl geçmeden sigorta ettiren, sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.

Düzenli prim ödemeleri

Sigorta teminatlarının kesintisiz olarak devamı ve birikimli hayat sigortalarında günlük kar payı gelirinden maksimum oranda faydalanılabilmesi için sigorta primlerinin poliçede belirtilen ödeme planına göre düzenli olarak ödenmesi gerekir. Ülkemizde halen geçerli mevzuat gereğince arada, vadesinden önce yapılacak ekstra prim ödemelerinin ( zeyilname ile prim ve dolayısıyla teminat artışı yapılmadıkça ) poliçenin kar paylı birikim kapitaline ekstra olumlu bir katkısı olmamaktadır.

Birikimli Hayat Sigortasının sağladığı avantajlar

- Küçük tasarruflarla oluşan birikimlerinizi, poliçe süresi sonunda (en az 10 yıl), tercihinize bağlı olarak
isterseniz toplu para, isterseniz düzenli maaş olarak alabilirsiniz.

- Poliçe süresinde vefatınız durumunda yakınlarınıza, maluliyetiniz durumunda size son ödenen aylık primin
istediğiniz kadar katı tazminat ödenir.

- Vergi avantajı

Poliçe süresi

Birikimli Hayat Sigortası süresi 10 ile 30 yıl arasında belirlenebilir. Birikim değeri sigorta süresinin uzunluğuyla doğru orantılı olarak artar. Sigortalının sigortaya giriş tarihindeki yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70′i geçemez.

Prim ödemeleri

Primler aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık taksitler halinde ödenebilir. Prim ödeme periyodu, sigorta yılı başında belirlenir ve sigorta süresi içinde uygun dönemlerde değiştirilebilir. Örneğin, sigorta ettirenin prim ödeme periyodu 3 aylık ise ve prim ödeme periyodunu yıllık olarak değiştirmek istiyorsa, ancak dördüncü çeyreğin sonunda prim ödeme periyodunu yıllık olarak değiştirebilir.

Prim tutarınızı isteğinize göre kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak, aylık prim taksit tutarı 50 YTL, 30 Usd/Euro’dan
daha az olarak belirlenemez.

Vergi indiriminden yararlanma

Gelir Vergisi mükellefiyseniz, ödediğiniz primleri Gelir Vergisi Kanununda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahınızdan indirebilme hakkına sahipsiniz. Ödediğiniz primleri brüt gelirinizin %5′ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. Bu şekilde, vergi diliminize göre değişen oranlarda vergi avantajı elde edersiniz.